Zaznacz stronę

Obowiązek informacyjny wynikający z Regulacji Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zapewniamy, że dochowujemy szczególnej staranności podczas przetwarzania danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce. Czynimy to na każdym etapie postępowania – od pierwszego kontaktu z Klientem, aż po zakończenie projektów.

Administrator danych osobowych:

Andrzej Padniewski, reprezentujący Intuiti Studio sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-693), ul. Heleny Szafran 1, jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

Podmiot przetwarzający dane:

Spółka Intuiti Studio sp. z o. o. jest podmiotem przetwarzającym dane.

Kiedy przetwarzane są dane:

Spółka Intuiti Studio sp. z o. o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • Podmiot wyraził na to zgodę;
 • Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi lub działań przed zawarciem umowy;
 • Ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce Intuiti Studio lub w celu interesu publicznego;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);

Skorzystanie z formularza kontaktowego, wykonanie telefonu do naszej firmy lub przesłanie wiadomości poprzez komunikator Messenger odbywa się w zgodzie z art. 6 ust. 1 ppkt. a-c i f ustawy.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne, i są one przetwarzane wyłącznie w celach, do jakich zostały przekazane i zgodnie ze specyfiką i realizacją danej umowy, jak warto w art. 6 ust. 1f ustawy.

Wśród danych przetwarzanych może znaleźć się:

 • Imię (imiona) i nazwisko
 • Nazwa podmiotu
 • NIP
 • PESEL
 • Adres
 • Numer rachunku bankowego i nazwa banku świadczącego usługi bankowe podmiotowi/osobie fizycznej

Obowiązki Intuiti Studio:

Naszego administratora danych obowiązuje:

 • Klauzula tajności umów zawartych z podmiotami w zakresie, który te umowy obejmuje;
 • Obowiązek podania danych i konsekwencje z tytułu potencjalnej odmowy;
 • Obowiązek usunięcia danych na wyraźne życzenie podmiotu, który wcześniej wyraził zgodę na ich przetwarzania;
 • Obowiązek uznania sprostowania danych w przypadku występowania w nich informacji niezgodnych z rzeczywistością, na wyraźne życzenie osoby/podmiotu, którego te dane dotyczą;
 • Do ograniczenia ich przetwarzania na wyraźne życzenie osoby/podmiotu, którego te dane dotyczą;
 • Do uznania sprzeciwu wykorzystania danych w celach marketingowych, na wyraźne życzenie podmiotu/osoby, której dotyczą.

Prawa podmiotu, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych:

 • Prawo do skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych – w tym wypadku można taką skargę wnieść do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącym się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • Prawo do usunięcia danych z naszych systemów;
 • Prawo do informacji o przetwarzanych danych;
 • Prawo do uzyskania kopii danych;
 • Prawo do sprostowania danych.

Okres przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w okresie od wypełnienia jednego z kryteriów określonych w ppkt. Kiedy przetwarzane są dane, aż do czasu:

 • Uregulowania wszystkich postanowień cywilno-prawnych wynikających z postanowień umów;
 • Uregulowania wszystkich zobowiązań księgowo-finansowych wynikających z tytułu takich umów;
 • Uregulowania wszystkich postanowień pracowniczych i zachowania wszystkich wymogów prawnych wynikających z wykonania umów pracowniczych.

Dane analityczne (wartość umów, dane dotyczące zaangażowania czasowego pracowników i wykonania poszczególnych etapów wykonania umów) są przetwarzane bezterminowo chyba, że strony zdecydują inaczej.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, gdy:

 • osoba/podmiot wyrazi na to zgodę;
 • zobowiązuje nas do tego prawo;

W tym wypadku administrator danych występuje jako procesor.

Profilowanie i zautomatyzowanie danych:

Profilujemy dane a także doprowadzamy do zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji (w tym do profilowania) zgodnie z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim z ogromną starannością. Oznacza to, że np. na serwerze posiadamy system biletowania zgłoszeń naszych klientów, ale działa on w ten sposób, że jedynie osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i zawartą umowę na zachowanie tajemnicy mają dostęp i wpływ na proces profilowania i zautomatyzowania danych.

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: Andrzej Padniewski, Intuiti Studio, ul. Heleny Szafran 1, 60-693 Poznań
 • Telefonicznie: +48 794 977 055
 • Korzystając z poczty elektronicznej: a.padniewski@intuitistudio.pl